KUNSTWERKEN

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. ‘Het kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant.

2. ‚De kunstenaar’: de maker van het kunstwerk, Gerda Hulsebos,  hierna te noemen Artelier Gerdah, te Veendam (onderdeel van Sieradel)ingeschreven  in het handelsregister van KvK te Rotterdam onder KVK nummer 04064548 

3. ‘De klant’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Artelier Gerdah een overeenkomst aangaat.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Artelier Gerdah

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen en Artelier Gerdah en klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Artelier Gerdah door de klant.

 

Artikel 4 – Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.

2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de Klant worden doorberekend.

 

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk

1. Indien de overeenkomst de koop van een kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.

2. Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.

5. Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij Artelier Gerdah

te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.

 

Artikel 6 – Reparaties en overige werkzaamheden

1. Reparaties en overige werkzaamheden door Artelier Gerdah aan een kunstwerk dat eigendom is van de klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht.

2. Bij aflevering van het kunstwerk is de klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan Artelier Gerdah

4. De klant wordt geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen één maand na aflevering van het Kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan de verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 7 – Betaling

1. Betaling door de klant geschiedt:

– contant, bij aflevering (

 – op basis van een gedeeltelijke vooruitbetaling met restbetaling bij aflevering ter plaatse of (in overleg) per pakketpost

2. Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 21 werkdagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.

3. De door Artelier Gerdah in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

1. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt zich Artelier Gerdah eigendom van het kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens heeft Artelier Gerdah voldaan.

 

Artikel 9 – Persoonlijke Opdracht

1. Inzake persoonlijk getint kunstwerk (portretten/persoonlijke elementen) is de klant verplicht het schilderij gemaakt door Artelier Gerdah af te nemen.

2. zal Artelier Gerdah klant door middel van foto’s op de hoogte brengen van de vordering van de persoonlijke opdracht en gewenste aanpassingen, naar kunnen, uitvoeren.

 

Artikel 10 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. Artelier Gerdah zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Artelier Gerdah kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van en Artelier Gerdah de activiteiten die het ontplooit.

2. De klant kan zich te allen tijde tot Artelier Gerdah wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan te Artelier Gerdah.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

1. Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar. Uit dit recht van de kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.

 

Artikel 12 – Overmacht

1. In geval van overmacht heeft Artelier Gerdah het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden. In dat geval voortijdige  stopzetting van het project worden vooraf gedane aanbetalingen wel terugbetaald.

2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Artelier Gerdah zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en Artelier Gerdah is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.